Omaishoidontuen hakeminen

Espoossa

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan henkilön terveydentilasta (sekä tarvittaessa hoitajan). Hakemuslomakkeita saa mm. terveysasemilta, kotihoidosta, vammaispalveluista sekä Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestorista.

Omaishoidon tuen hakijan luo tehdään arviointikäynti ennen päätöstä. Kaikille tukea hakeneille lähetetään asiasta kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös. 

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitopalkkio maksetaan hoitajalle kuukausittain kuukauden viimeisenä arkipäivänä jälkikäteen. Tuki on veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa tarvittaessa hoitajan sosiaali- ja eläketurvamaksut.

Vuonna 2017 hoitopalkkiot ja luokat:

1 Hoitoisuusryhmä on  1698,20  €.
2 Hoitoisuusryhmä on    784,00  €.
3 Hoitoisuusryhmä on    431,13  €.

Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana (ei koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä johtuvasta syystä. 7.3. 2016 alkaen lakisääteisen vapaan ajan hoidosta peritään hoidettavalta asiakasmaksua 11,50 €/ vuorokausi.

Lähde: Omaishoidon tuen hakeminen. 2017. Espoo. Sosiaali- ja terveyspalvelut: http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omaishoidon_tuen_hakeminen

Kauniaisissa

Kaunisten kaupungin omaishoitoa käsittelee kaksi työntekijää. Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien asioita hoitaa kotihoidon ohjaaja Kauniaisten vanhuspalveluista ja alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien asioita hoitaa palveluohjaaja Kauniaisten sosiaalitoimesta. Omaishoidontukea haetaan lomakkeella, jonka saa tulostettua Kauniaisten kaupungin internetsivuilta (kohdasta omaishoito) tai omaishoidon työntekijöiltä. Hakemus toimitetaan toiselle omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle.

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan hakemuksen, liitteenä olevan lääkärintodistuksen ja ohjaajan tekemän kotikäynnin perusteella. Arviointi johtaa joko myönteiseen tai hylkäävään kirjalliseen, muutoksenhakukelpoiseen päätökseen omaishoidon tuesta. 

Myönteisen omaishoidontuen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon työntekijä laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Omaishoidosta vastaava työntekijä tapaa omaishoidon asiakkaita vähintään kerran vuodessa. 

Kauniaisen hoitoisuusryhmät

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti asiakkaan kotiin tehtävän arviointikäynnin perusteella.

Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen luokkaan:
    
      I hoitoisuusryhmä 1678,60 €

Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka hoitoisuudeltaan ovat verrattavissa laitoshoidossa/asumispalvelussa oleviin. Hoidettava tarvitsee runsaasti ympärivuorokautisesti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa

     II hoitoisuusryhmä 774,98 €
Henkilö, joka tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa paljon hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Hoidettava ei pysty asumaan yksin, mutta selviytyy ilman toisen henkilön jatkuvaa läsnäoloa. Nämä henkilöt tarvitsevat jatkuvaa apua, tukea ja ohjausta hygienian hoidossa, ravitsemuksesta ja vaatetuksesta huolehtimisessa, liikkumisessa, vuorovaikutuksessa ja elämänhallinnassa. Omaishoito voi olla vaihtoehto tuki- tai palveluasumiselle.

     III hoitoisuusryhmä 426,14 € 
Henkilö, joka tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa esim. päivittäisissä toiminnoissa, mutta heillä ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen. Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai säännöllisesti useamman kerran viikossa kodin ulkopuolella, esim. koulussa, päivähoidossa, työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms. Tähän ryhmään voivat kuulua myös öisin runsaasti apua tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden hoitovastuu päivällä ei ole omaishoitajalla. Omaishoitaja voi olla koko- tai osapäivätyössä.    

Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. 

Lähde: Omaishoidon tuki. 2017. Kauniainen, Grankulla. Sosiaali- ja terveyspalvelut: http://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito.

 

Päivitetty 20.3.2017