Omaishoidontuen hakeminen

Tietoa kunnittain:  ESPOO  KAUNIAINEN  VANTAA

 

Espoossa

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan henkilön terveydentilasta (sekä tarvittaessa hoitajan). Hakemuslomakkeita saa mm. terveysasemilta, kotihoidosta, vammaispalveluista sekä Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestorista.

Omaishoidon tuen hakijan luo tehdään arviointikäynti ennen päätöstä. Kaikille tukea hakeneille lähetetään asiasta kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös.

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitopalkkio maksetaan hoitajalle kuukausittain kuukauden viimeisenä arkipäivänä jälkikäteen. Tuki on veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa tarvittaessa hoitajan sosiaali- ja eläketurvamaksut.

Vuonna 2018 hoitopalkkiot ja luokat:

1 Hoitoisuusryhmä on 1700,58 € / kk.
2 Hoitoisuusryhmä on   785,10 € / kk.
3 Hoitoisuusryhmä on   431,73 € / kk.

Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana (ei koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä johtuvasta syystä. 7.3 2016 alkaen lakisääteisen vapaan ajan hoidosta peritään hoidettavalta asiakasmaksua 11,50 € / vuorokausi.

Tiedustelut

Yli 50-vuotiaat asiakkaat 
Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestori
Karvasmäentie 6, PL 2308
02070 Espoon kaupunki
puh. 09 816 33 333
arkisin klo 9–15

Sähköposti: 
omaishoidontuki.nestori(at)espoo.fi

Alle 50-vuotiaat asiakkaat 
Vammaispalvelun palvelukeskus
Kamreerintie 2 A, PL 2513
02070 ESPOON KAUPUNKI
Vammaispalvelujen puhelinneuvonta:
Ma-pe klo 9-11
p. 09 816 45285

Faksi: 09 816 45950
Sähköposti:
vammaispalvelut(at)espoo.fi

Lähde ja lisätietoja:

Omaishoidon tuen hakeminen. 2018. Espoo. Sosiaali- ja terveyspalvelut: http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omaishoidon_tuen_hakeminen

Takaisin sivun alkuun

Kauniaisissa

Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien asioita hoitaa kotihoidon ohjaaja Kauniaisten vanhuspalveluista ja alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien asioita hoitaa erityissosiaaliohjaaja Kauniaisten sosiaalitoimesta. Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella, jonka saat myös omaishoidon työntekijöiltä. Hakemus ja lääkärintodistus toimitetaan omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle, joka tekee tämän jälkeen kotikäynnin.

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan hakemuksen, liitteenä olevan lääkärintodistuksen ja ohjaajan tekemän kotikäynnin perusteella. Arviointi johtaa joko myönteiseen tai hylkäävään kirjalliseen, muutoksenhakukelpoiseen päätökseen omaishoidon tuesta. 

Myönteisen omaishoidontuen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon työntekijä laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Omaishoidosta vastaava työntekijä tapaa omaishoidon asiakkaita vähintään kerran vuodessa.

Kauniaisen hoitoisuusryhmät

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti asiakkaan kotiin tehtävän arviointikäynnin perusteella.

Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen luokkaan:
    

 Aikuisten hoitoisuusryhmä 1: 

 • Hoitopalkkio 1 700,62 euroa / kalenterikuukausi (vuonna 2018)
  • Hoidettava tarvitsee runsaasti ympärivuorokautisesti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa (esim. siirtymisissä, liikkumisessa, WCkäynneissä, hygienian hoidossa, suun hoidossa, peseytymisessä, pukeutumisessa, lääkityksessä ja ruokailussa).
  • Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ja on fyysisesti raskasta ja/tai psyykkisesti kuormittavaa.
  • Hoidettava ei ole säännöllisesti osaa päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella (esim. koulussa, päivähoidossa, työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms.).
  • Hoidon sitovuus on sellaista, että omaishoitaja ei voi käydä työssä kodin ulkopuolella.

Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka hoitoisuudeltaan ovat verrattavissa tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa oleviin. Tähän ryhmään kuuluvat myös henkilöt, jotka sairastavat pitkälle edennyttä todettua (diagnosoitua) muistisairautta. Tässä tilanteessa edellytetään lääkärin arviota muistisairauden laadusta ja asteesta.

Ryhmään kuuluvat myös henkilöt, joiden saattohoito tapahtuu kotona hoidettavan ja 8 hänen omaistensa/läheistensä tahdon mukaisesti. Saattohoito perustuu lääkärin päätökseen. Tällöin omaishoito on vaihtoehto tehostetussa palveluasumisessa tai laitoksessa tapahtuvalle saattohoidolle. Henkilö voi kuulua hoitoisuusryhmään 1 myös lyhytaikaisesti hoidollisesti raskaan vaiheen aikana edellyttäen, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua eikä omaishoitajalla ole oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi vakavan sairauden hoito, siirtyminen hoitomuodosta toiseen (esimerkiksi laitoksesta kotiin) tai henkilön toipuminen vakavasta tapaturmasta. Tällöin hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän hoivaa ja huolenpitoa.

Aikuisten hoitoisuusryhmä 2:
 • Hoitopalkkio 785,11 euroa / kalenterikuukausi (vuonna 2018)
  • Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua tai läsnäoloa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa esim. apua, tukea ja ohjausta hygienian hoidossa, suun hoidossa, ravitsemuksesta ja vaatetuksesta huolehtimisessa, liikkumisessa, lääkityksessä, vuorovaikutuksessa ja elämänhallinnassa.
  • Hoidettava tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito ja huolenpito on toistuvaa ja säännöllistä. Jos hoidontarve yöaikaan on vähäistä, tulee päiväaikaisen hoidon tarpeen olla sitovaa ja kuormittavaa.
  • Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ja on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.
  • Hoidettava ei kykene asumaan yksin. Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella, esim. työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms. ilman, että hoitopalkkio muuttuu.
Aikuisten hoitoisuusryhmä 3:
 • Hoitopalkkio 431,73 euroa / kalenterikuukausi (vuonna 2018)
  • Hoidettava tarvitsee paljon apua, ohjausta, hoitoa tai huolenpitoa.
  • Hoidettava tarvitsee jatkuvasti apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa, mutta hänellä ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen.
  • Hoitotyö on sitovaa ja fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta. Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai säännöllisesti useamman kerran viikossa kodin ulkopuolella, esim. työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms. ilman, että hoitopalkkio muuttuu. Omaishoitaja voi olla koko- tai osapäivätyössä. Hoidettava kykenee olemaan osan päivästä yksin.

 

Yhteystiedot

palveluohjaaja (kotihoito)
puh. 050 500 4129

erityissosiaaliohjaaja
puh. 050 520 1232

Hakemuslomakkeet

Yli 65-vuotiaat
Omaishoidontuen hakemuslomake (yli 65-v)

Toimitusosoite:
Kotihoito
Eteläinen Suotie 1
02700 Kauniainen

Alle 65-vuotiaat
Omaishoidontuen hakemuslomake (alle 65-v)

Toimitusosoite:
erityissosiaaliohjaaja
Terveysasema
Asematie 19
02700 Kauniainen

 

Lähde ja lisätietoja:

Omaishoidon tuki. 2018. Kauniainen, Grankulla. Sosiaali- ja terveyspalvelut: http://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito.

Takaisin sivun alkuun

 

Vantaalla

Ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös. 

Vapaapäivien järjestämistä varten hoitaja voi saada palvelusetelin, jolla voi ostaa hoidettavalleen sijaishoitajan kotiin tai hoitoa yksityisessä hoitopaikassa. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee palveluohjaaja.

Ikääntyneiden omaishoitoperheiden ja muistisairaiden omaishoitoperheiden asiat hoidetaan seniorineuvonnassa. Hakeminen tapahtuu pyytämällä seniorineuvonnasta palvelutarpeen arviointi puhelimitse 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15) tai sähköpostitse .

Lisätietoja omaishoidon tuesta saaseniorineuvonnasta

Seniorineuvonta 

Vantaalla ikääntyvien hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja palveluista saa tietoa yhdestä puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta:

p. 09 8392 4202
ma–pe klo 9–15
seniorineuvonta@vantaa.fi

Neuvonnasta saa tietoa järjestöjen, yksityisten yritysten ja kaupungin tarjoamista hyvinvointia edistävistä toiminnoista ja palveluista.

Seniorineuvonnan työ suuntautuu palveluohjauksen lisäksi hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvoinnin tuki suunnataan sairauden tai vanhenemisen haurastuttamille kuntalaisille, esimerkiksi muistisairaille ja omaishoidon perheille.

Seniorineuvontaa myös Vantaa-infoissa

Seniorineuvonnan työntekijä on tavattavissa Vantaa-infoissa:

Vantaa-info Tikkurila
Dixi, Ratatie 11, 2. kerros
Tiistaisin klo 14–16

Vantaa-info Myyrmäki
Myyrmäkitalo, KIlterinraitti 6
Keskiviikkoisin klo 14–16

Lähde ja lisätietoja: 

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/tukea_kotona_asumiseen/omaishoito