Tietoa omaishoitajuudesta

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Valtaosa auttamisesta tapahtuu omaisten ja läheisten avulla ja ilman virallisia tukimuotoja. Kun hoitotilanne on raskas ja sitova, on siihen mahdollista saada omaishoitotukea. Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta.

Omaishoidontuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva;
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

 

LISÄTIETOA ESPOON KAUPUNGIN OMAISHOITOTUESTA:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito

http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omaishoidon_tuen_hakeminen

LISÄTIETOJA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN OMAISHOITOTUESTA:

http://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito