Muut tuet eläkkeensaajalle


Kela maksaa eläkkeensaajalle seuraavia tukia:

• lapsikorotus
• eläkkeensaajan asumistuki
• eläkettä saavan hoitotuki
• rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä.

 

Lapsikorotus

Jos olet eläkkeellä ja kotonasi asuu alle 16-vuotias lapsi, voit hakea Kelasta lapsikorotusta. Lapsikorotusta saa omista ja puolison lapsista. Saat lapsikorotusta myös omasta muualla asuvasta lapsesta, jos huolehdit hänen toimeentulostaan vähintään elatustuen määrän, noin 156 e/kk (vuonna 2017). Lapsikorotus on noin 22 e/kk lasta kohden (vuonna 2017). Se on verotonta. Lapsikorotuksen voit saada, vaikka et saisi kansaneläkettä. Siihen oikeuttavat myös muut eläkkeet.

 

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea voit saada Kelasta, jos
• olet eläkkeellä ja
• tulosi ovat pienet.

Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen, jos saat jotain seuraavista:
• osatyökyvyttömyyseläkettä
• osa-aikaeläkettä

Silloin voit saada yleistä asumistukea. Hae yleistä asumistukea myös, jos asut lapsen tai yleiseen asumistukeen oikeutetun henkilön kanssa. Eläkkeellä olevat puolisot hakevat asumistukea yhteisesti. Tuki maksetaan heille puoliksi. Katso esimerkkejä sivulla 15.

 

Eläkettä saavan hoitotuki

Jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, voit saada Kelasta hoitotukea. Hoitotuella korvataan myös sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia.

Edellytys hoitotuen saamiselle on, että kykysi huolehtia itsestäsi on heikentynyt vuoden ajan. Se tarkoittaa, että tarvitset apua tai hoitoa päivittäisissä toimissasi tai sairaudestasi aiheutuu erityisiä kustannuksia.

Et voi saada hoitotukea, jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä. Silloin voit hakea Kelan vammaistukea.

Hoitotukea maksetaan eri määrä avuntarpeen ja erityiskustannusten määrän mukaan:

  •  perushoitotuki noin 62 e/kk
  •  korotettu hoitotuki noin 154 e/kk
  •  ylin hoitotuki noin 325 e/kk. (Vuosi 2017)

Kela maksaa hoitotukeen veteraanilisää noin 105 e/kk (vuonna 2017) niille veteraaneille, joilla on ylimääräinen rintamalisä ja eläkettä saavan korotettu tai ylin hoitotuki. Tulot tai omaisuus eivät vaikuta hoitotuen saamiseen. Hoitotuki myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi. Hoitotuki on verotonta.

Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä

Kela maksaa rintamalisää miehelle tai naiselle, jolla on jokin seuraavista tunnuksista:
• rintamasotilastunnus
• rintamapalvelutunnus
• rintamatunnus
• veteraanitunnus.

Tunnuksia ei voi enää hakea.

Rintamalisää saavat myös henkilöt, joilla on todistus osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–1952. Rintamalisä on noin 50 e/kk, ja se on verotonta. (Vuosi 2017) Tulot tai omaisuus eivät vaikuta rintamalisään.

Kela maksaa ylimääräistä rintamalisää niille, jotka saavat rintamalisää ja kansaneläkettä. Suurin ylimääräinen rintamalisä on noin 240 euroa kuukaudessa. (Vuosi 2017).

 

Perhe-eläke

Lähiomaisen kuolema muuttaa perheen elämää ja toimeentuloa. Perhe-eläke turvaa lesken ja lapsen toimeentuloa, kun puoliso tai lapsen vanhempi kuolee. Perhe-eläkettä ovat leskeneläke ja lapseneläke.

Kelan perhe-eläkettä saavat alle 65-vuotias leski sekä alle 18-vuotias lapsi, jonka vanhempi tai huoltaja on kuollut. Opiskeleva lapsi voi saada perhe-eläkettä 21-vuotiaaksi saakka.

Kelan perhe-eläkkeen ohella voit saada perhe-eläkettä kuolleen omaisen työeläkkeen perusteella työeläkelaitoksesta. Tietoja saat kyseisestä eläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta. Maanviljelijöillä ja yrittäjillä on omat eläkevakuutukset.

Jos kuoleman on aiheuttanut liikenneonnettomuus tai tapaturma, leski ja lapsi voivat saada perhe-eläkettä myös tapaturma- tai liikennevakuutuksesta. Näitä eläkkeitä hoitavat vakuutusyhtiöt, jotka myös antavat lisätietoja. Jos kuollut omainen on ollut työelämässä, leski ja lapsi voivat saada kertakorvauksen ryhmähenkivakuutuksesta. Lisätietoja saat kuolleen omaisesi työpaikasta.

Muut perhe-eläkkeet ja korvaukset voivat vaikuttaa Kelan maksamiin perhe-eläkkeisiin ja asumistukeen. Perhe-eläkkeistä maksetaan veroa.

 

Voit hakea Kelan eläkkeitä ja työeläkkeitä samalla hakemuksella, jos haet niitä samaan aikaan. Voit myös täyttää hakemuksen vain jompaakumpaa eläkettä varten. Tee hakemus ajoissa, sillä Kelan eläke voidaan maksaa takautuvasti vain 6 kuukautta.

Voit toimittaa hakemuksen Kelaan tai mihin tahansa eläkelaitokseen. Kela ei tee päätöstä kansaneläkkeestä, ennen kuin on selvillä, minkä verran saat työeläkkeitä. Muut eläkelaitokset ilmoittavat Kelaan tiedot eläkeratkaisuistaan, minkä jälkeen Kela antaa päätöksen kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä.

Takuueläkettä voit hakea soittamalla Kelan palvelunumeroon.

Lisätietoja ma–pe kello 8–18 Kelan palvelunumeroista
Eläkeasiat 020 692 202
Omaisen kuoltua 020 692 208

Lähde: http://www.kela.fi/documents/10180/0/Elakkeelle_esite_Kela.pdf/97e2d6c0-9520-41b7-99c4-87240a45b186

 

Päivitetty 23.4.2017